Efter nedläggningen av galvaniseringsverksamheten på Gävle Galvan finns stora ytor att tillgå inom- och utomhus. Tryckluft och ett flertal traverser finns i samtliga produktions lokaler, samt goda möjligheter för transport in och ut ur byggnaderna. Det finns olika typer av kontor samt parkeringsplatser.

För mer information
Anders Nordqvist
anders.nordqvist@xschakt.se

Gävle Tryckkärl och Vatten har flyttat.

Historik

År 2007, då det norska företaget SafeRoad AB köpte Gävle Galvan AB, förflyttades produktionen stegvis till bl.a. Polen. I slutet av 2014 avslutades produktionen i Gävle Galvans lokaler på Näringen för gott.

2015 köpte X-SCHAKT ENTREPRENAD AB, Gävle Galvan AB av SafeRoad AB och flyttade ut vårt huvudkontor dit. Vi har även en filial i Bollnäs.

Gävle Galvans historia

Företaget startades på 1920-talet som en liten verkstad på en bakgata i centrala Gävle. Grundaren, Arne Sjöström, startade tillverkning av järnstaket, grindar, stegar, takrännor med mera. Han åtog sig även monterinng av dessa produkter.

I mitten på 1930-talet lämnade Sjöström en offert på tillverkning och montage av ett omfattande järnstaket runt Umedalens Sjukhus i Umeå. I offerthandlingarna föreskrevs att staketet skulle vara varmförsinkat. Sjöström betraktade inte denna specifikation som någon mämnvärd komplokation och erhöll till sin glädje ordern.

Han startade tillverkningen av staketet och beställde samtidigt av en lokal verkstad något som närmast kan beskrivas som en kista av gjutjärn. I ”kistan” avsåg han smälta zink genom att elda med björkved. För att lösa ytbeläggningsproblemet skulle han sedan doppa järnstaketet i den flytande zinken.

Det visade sig emellertid raskt att problemen var vida större med varmförsinkning än Sjöström kunnat föreställa sig. Han tvingades spionera på en befintlig varmförsinkningsanläggning i Sverige och anställa det företagets verkmästare för att bygga en egen varmförsinkningsanläggning i Gävle och genomföra ordern.

Sedan mitten av 1930-talet ligger företaget på den udde i Gävles inre hamn där det fortfarande finns kvar. Där byggde Sjöström upp den första varmförzinkningsanläggningen ur vilken företagets kommande verksamhet utvecklades. Samtidigt som anläggningen etablerades vid Testeboåns mynning i Bottenhavet definierade man företagets affärsidé som innebar att verkstäderna skulle tillverka produkter som slutligen skulle ytbehandlas genom varmförzinkning. Företaget har under sin verksamhetstid haft ett stort sortiment av olika sådana produkter, från hinkar i tunnplåt och stängselnät till linjematerial för framförallt Vattenfalls räkning. Företagets största åtagande i linjematerialbranschen var tillverkningen och varmförzinkningen av Harsprångslinjen under 1940-talets andra hälft.

I mitten av 1950-talet övertogs företaget av Stockholms Galvaniseringsfabrik, varifrån tillverkningen av vägtrummar och tryckkärl överfördes samtidigt med att Stockholms Galvaaniseringsfabriks egen tillverkning lades ned. I stort sett blev Gävle Galvans produktmix allt sedan slutet av 1950-talet relativt oförändrad, sedan tillverkning av tunnplåtsdetaljer såsom konserveringsapparater och hinkar med mera, lagts ned.

Vissa perioder under stora utbyggnader av infrastrukturen i Sverige var tillverkningen vid Galvan av imponerande omfattning. Ända fram till mitten av 1970-talet förekom förzinkningsvolymer per år i storleksorning 25 000 ton, en mängd som i senare tider avsevärt reducerades.

I mitten av 1970-talet fick ägaren, Stockholms Galvaniseringsfabrik, på grund av lång och varaktig misskötsel ekonomiska problem och tvingades ställa in betalningarna. Gävle Galvan, under sin dåvarande firma, Gävle Galvaniseringsfabrik, drogs med i fallet. en utredning av den bankruttade koncernen visade emellertid att Gävle Galvan som självständig enhet hade stora möjligheter att överleva. Ett antal intressenter bildade därför Gävle Galvan AB som i början av 1978 övertog verksamheten från Stockholms Galvaniseringsfabrik.

I samband med övertagandet genomgick företaget en smärre omorganisation och fortsatte verksamheten i stort sett i samma omfattning som före Stockholms Galvaniseringsfabriks betalningsinställelse. I samband med den besvärliga stadsfinansiella situationen vid inledningen av 1980-talet och den minskade byggnadsverksamheten såväl avseende bostäder och industrier som vägar och kraftledningar minskade efterfrågan på företagets produkter kraftigt och detta framtvingade en dramatisk förändring av företagets struktur. Sålunda minskade antalet anställda under perioden 1982-1985 med mer än hälften. Samtidigt såldes tillverkningen av linjematerial, till ett företag som bedömdes ha bättre möjligheter att arbeta inom denna sektor med sin mycket pressade prisninvå.

Efter 1985 strävade bolaget efter att strukturera de branscher i vilka man arbetat i, i avsikt att förbättra lönsamheten. Bolagets goda ekonomi gav möjlighet till att förvärva den störste konkurrenten inom väg- och vattenbyggnadsbranschen. Härigenom fick företageten tillverkningenhet av spiralfalsade rör i Lycksele och ett försäljningsbolag i Danmark för framförallt vägtrummor, men som ochså handlade med vägräckesbalk, geotextilier och plaströr. Vidare köptes två konkurrerande företag inom varmförzinkningsbranschen upp och lades ned. De två företagen arbetade inom samma marknadsområde som Gävle Galvan AB , mellansverige, de hade dock en allt för ålderdomlig struktur och en allt för liten verksamhet för att långsiktigt vara lönsamma. Slutligen övertogs den rörelse som bedrivits av en konkurrent inom tryckkärlsbranschen och på detta sätt har Galvan kommit att bli marknadsledande inom sektorn medelstora tryckkärl. 1990-talets början innebar fortsatt omstrukturering och konsolidering av bolaget och dess verksamheter.

I slutet av 1991 förvärvades Moramast AB i Mora. Företaget omsatte cirka 70 miljoner kronor, var marknadsledande i Sverige och sysselsatte cirka 35 personer med tillverkning och försäljning av belysningsstolpar. Moramast blev en viktig kund för varmförzinkningen i Gävle blev under en längre tid den största kunden. En kontinuerligt pågående utveckling av nya stolpar för en trafiksäkrare miljö blev lyckosam.

1992 omvandlades affärsområdet tryckkärl till ett eget bolag, Gävle Galvan Tryckkärl AB, som utvidgade sin affärsidé till att tillverka och sälja medelstora tryckkärl i standardutförande och serietillverkning av applikationer lämpliga för serietillverkning. Som en tillkommande affärsgren i detta bolag utveckladers ett system för vattenrening. Produkter för miljömässigt bra och för kunden ekonomiskt fördelaktig, rening av dricks-, bad-, och processvatten tog fram. Denna gren har avyttrades sedermera till branschspecialicerade företag och verksamheten i Gävle Galvan Tryckkärl AB koncentrerades därefter till utveckling, tillverkning och försäljning av tryckkärl. Tryckkärlsbolaget kom efter några inledande år att ge god lönsamhet.

Under 1993 såldes affärsområde väg- och vattenbyggnadsprodukter, Gävle Vägtrummor AB till Viacon AB, ett annat företag i samma bransch. På så sätt förbättrades förutsättningarna för utveckling, produktion och försäljning av dessa produkter. Samtidigt frigjordes resurser i Gävle Galvan AB för andra verksamhetsgrenar i koncernen. Gävle Vägtrummor AB som övertog dessa väg- och vattenbyggnadsprodukter hyrde sina produktions- och kontorslokaler av Gävle Galvan AB och varmförzinkade även sina produkter hos Galvan.

Vid slutet av 1993 förvärvades Rolba Svenska AB. Företaget som ligger i Hedesunda tillverkar och söljer mobila slamsugnings- och spolutrustningar för miljövård, exempelvis avloppsunderhåll och slamseparation. Bolaget hade hög kompetens i ett område med högt förädlingsvärde, ca 40 anställda och omsatte över 70 miljoner per år. Rolba kännetecknades av en expansiv och komplex verksamhet. Omsättningen utvecklades mycket bra och framgångsrika utvecklingsprogram bidrog till en god framtid för Rolba.
1994 bolagiserades den sistaverksamhetsgrenen inom Gävle Galvan AB till ett helägt dotterbolag, Gävle Galvan Varmförzinkning AB. Efter att den största kunden valde en annan leverantör skedde en kraftig bantning av rörelsen. Sedermera koncentrerades varmförzinkningsaffärerna till framförallt stort, långt och tungt gods, vilket anläggningen initialt byggdes för att hantera. Ett investeringsprogram på drygt 10 miljoner kronor genomfördes för att förbättra miljö- och produktionsförutsättningar. Efter denna omvandling hade Gävle Galvan Varmförzinkning ABs ekonomi kännetecknats av en god lönsamhet.

2001 förvärvades majoritetsposten i ett av de tidigare minoritetsägda Gävle Stål AB. Gävle Stål var i begynnelsen en avdelning inom Gävle Galvan under namnet ”grovplåtverkstan” som avknoppades till eget bolag 1986. Bolaget hade genom åren levererat ledningsstolpar och master till flera stora kunder och projekt i Sverige. Efter några år av dålig lönsamhet anpassade sig Gävle Stål AB till kommande infastrukturmarknad i Sverige och Norden. I framtiden kom den traditionella legotillverkningen av kunders svetsande och bultande stålkonstruktioner tillsammans med koncerninterna strategiska projekt att utgöra grunden till verksamheten.
I oktober 2007 förvärvades koncernen av den norska verkstadsindustrikoncernen SafeRoad AS. I köpet ingick för utom det tidigare moderbolaget Gävle Galvan AB, Gävle Galvan Varmförzinkning AB, Gävle Galvan Tryckkärl AB, Gävle Stål AB och Moramast AB. Rolba Svenska AB blev kvar i de gamla ägarfamiljernas ägo.

SafeRoad Group var en svenskägd industrikoncern, med huvudkontot i Örsta i Norge och bestod av cirka 40 företag i Norge, Sverige och övriga Europa. Koncernen ägdes till 90 procent av Nordic Capital. Produkterna som tillverkades och marknadsfördes bestod framförallt av säkerhetssystem för vägar, gator samt marina anläggningar. Koncernen omsatte ca 2 mijarder NOK och hade cirka 1000 anställda och var i stark tillväxt. genom SafeRoads köp av Gävle Galvan kompletterades en redan stark position. Affären skapade synergier och stärkte möjlighetrna internationellt. SafeRoad AS skulle bli en ledande leverantör av trafiksäkerhetssystem i Europa. Köpet av Gävle Galvankoncernen var ett viktigt led i den utvecklingen.

Det gamla moderbolaget Gävle Galvan AB blev ett bolag som förvaltade industrifastigheten i Gävle och blev service- och ekonomichefsfunktion för de gamla ”Galvanbolagen”. De tidigare dotterbolagen Moramast AB, Gävle Galvan Varmförzinkning AB, Gävle Galvan Tryckkärl AB och Gävle Stål AB ägdes direkt av, och rapporterade till det norska moderbolaget SafeRoad AS. ”Galvanbolagen” i SafeRoad Group hade senare cirka 110 anställda och omsatte sammantaget cirka 180 miljoner kronor.

September 2012 såldes avdelningen Tryckkärl till Pumppulohja och två svenska intressenter, Rolba Holding samt Kent Rosenqvist. Under ett par år hyrde Gävle Tryckkärl och Vatten AB personal från Gävle Galvan AB.
I maj 2013 säljs även avdelningen stålkonstruktioner till Sundbergs Smide, de hyrde lokalerna och tog över personalen från Gävle Galvan AB.
2014 hade Gävle Tryckkärl och Vatten AB skapat en egen organisation, förutom på ekonomisidan. Den 28 november samma år varmförzinkas det sista godset. All personal förutom några tjänstemän som kom att ingå i det fusionerade Br Berntsen, som är ett systerföretag i SafeRoad AS, sägs upp och lämnar sina arbeten per den 31 december.

2015 köpte X-Schakt Entreprenad AB, Gävle Galvan AB av SafeRoad AS och flyttar sitt ut sitt huvudkontor till området (se bild nedan).
I oktober 2016 säljer X-Schakt Entreprenad AB fastigheten på den södra sidan om järnvägen, ”Näringen 18:7”, till Gävle Kommun. Och vad som händer sedan, det får framtiden utvisa….